سایت های مرتبط
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1396/08/03
پـایــان همایش: 1396/08/04
ارســال مقـاله: 1396/05/31
تماس با ما

 


آدرس : کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و مهندسی آب، دبیرخانه چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کد پستی : 7616914111- صندوق پستی : 133-76169
تلفن :  03433257233_09133969296
 ساعت پاسخگویی: 9 تا 14
فکس: 33257233_034
ایمیل    : ncier@conf.uk.ac.ir
کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و مهندسی آب، دبیرخانه چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 

دسترسی به سایت :
1- آدرس مستقیم سایت همایش :http://ncier96.uk.ac.ir
2- ورود به سایت بخش علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر به آدرس www.water.fa.uk.ac.ir، لینک چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3- ورود به سایت دانشگاه شهید باهنر به آدرس www.fa.uk.ac.ir ، خدمات الکترونیک- سامانه همایش ها-
چهاردهمین 
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر.
حمایت کنندگان
داشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق