سایت های مرتبط
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1396/08/03
پـایــان همایش: 1396/08/04
ارســال مقـاله: 1396/05/31
هزینه شرکت در همایش

هزینه شرکت در چهاردهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان در همایش، به اطلاع آن دسته از شرکت کنندگانی که مقاله آنان
پذیرفته شده است، می رساند. برای ثبت نام در همایش هزینه را به شماره حساب
2177323970006 حساب سیبا بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید باهنر
کرمان واریز نمایند. سپس اسکن فیش پرداختی که شماره مقاله روی آن درج شده 
را به آدرس ایمیل همایش Ncier@conf.uk.ac.ir ارسال نمایند.

  جدول 1- شرکت در همایش به صورت حضوری


هزینه ثبت نام و شرکت در همایش به صورت حضوری

تعرفه ها (ریال)

توضیحات

دانشجویی (حضور در همایش و ارائه مقاله) و ثبت یک مقاله

1/500/000

ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی نامه اشتغال به تحصیل توسط دانشجو، هزینه شامل ثبت مقاله در سی دی مجموعه مقالات و چاپ یکعدد گواهینامه با نام تمامی نویسندگان، پکیج همایش، میان وعده، ناهار

هیأت علمی (حضور در همایش و ارائه مقاله) و ثبت یک مقاله

2/000/000

هزینه شامل ثبت مقاله در سی دی مجموعه مقالات و چاپ یکعدد گواهینامه با نام تمامی نویسندگان، پکیج همایش، میان وعده، ناهار

آزاد (حضور در همایش و ارائه مقاله) و ثبت یک مقاله

2/300/000

 

هزینه دانشجویی شرکت در همایش بدون مقاله

700/000

ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی نامه اشتغال به تحصیل توسط دانشجو، چاپ یکعدد گواهینامه حضور در همایش، پکیج همایش، میان وعده، ناهار

هزینه سایرین شرکت کننده در همایش بدون مقاله

1/500/000

چاپ یکعدد گواهینامه حضور در همایش، پکیج همایش، میان وعده، ناهار

برای مقاله دوم به بعد به ازای هر مقاله

500/000

 

گواهی لاتین تک اسمی

500/000

این گواهی تک اسمی و به زبان لاتین می باشد

هزینه یکعدد سی دی+یکعدد گواهی نامه اضافی به جز گواهی نامه صادر شده اصلی

450/000

این گواهینامه با نام تمامی نویسندگان بوده و در صورت تمایل نویسندگان دوم، سوم و چهارم قابل صدور می باشد

 

جدول 2- شرکت در همایش به صورت غیرحضوری

هزینه ثبت نام و شرکت در همایش به صورت غیرحضوری

تعرفه ها (ریال)

توضیحات

دانشجویی (غیرحضوری) و ثبت یک مقاله

1/000/000

ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی نامه اشتغال به تحصیل توسط دانشجو، هزینه شامل ثبت مقاله در سی دی مجموعه مقالات و چاپ یکعدد گواهینامه با نام تمامی نویسندگان و هزینه پستی سی دی و گواهینامه

هیأت علمی (غیرحضوری) و ثبت یک مقاله

1/500/000

هزینه شامل ثبت مقاله در سی دی مجموعه مقالات و چاپ یکعدد گواهینامه با نام تمامی نویسندگان و هزینه پستی سی دی و گواهینامه

آزاد (غیرحضوری) و ثبت یک مقاله

1/800/000

 

برای مقاله دوم به بعد به ازای هر مقاله

500/000

 

گواهی لاتین تک اسمی

500/000

این گواهی تک اسمی و به زبان لاتین می باشدحمایت کنندگان
داشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق