سایت های مرتبط
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1396/08/03
پـایــان همایش: 1396/08/04
ارســال مقـاله: 1396/05/31
اطلاعات همابیش
به نام خدا


برگزارکنندگان :
 - بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
مکان برگزاری :
 - دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی 
 
نام و نام خانوادگی   رتبه علمی سمت 
 دکتر عباس رضایی استادیار  رییس
 دکتر بهرام بختیاری  استادیار  دبیر اجرایی
 دکتر نسرین سیاری  استادیار  دبیر علمی
حمایت کنندگان
داشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق